Foreningen

Foreningen sønderjyllands horse park

Medlemskab:

Medlemskab for voksne kr. 200,- /år
Medlemskab for børn/junior kr. 100,-/år

Medlemskab giver kontante fordele, det giver rabat på al undervisning.

Desuden inviteres du til facebook gruppen, hvor du får direkte besked, når vi afholder medlems arrangementer.
Det kan være “Drop in” i Parken, hvor vi træner og hygger sammen.
Medlemsafterne om læderarbejde, hestehårs flet eller hvad vi synes kunne være spændende.

Det er også kun som medlem du kan købe sæson kort til Parken.

Medlemskab og sæsonkort købes hos kassereren på mail: horseparkkasserer@gmail.com
med følgende oplysninger:
Navn, adresse, mail, tlf nr, fødselsdato samt om man er junior eller voksen.

 

Bestyrelsen består af følgende:

Formand: Vicky Hansen

Næstformand: Inka Bennemann

Kasserer: Nadine Laursen

Sekretær: Annette Laue

Bestyrelsesmedlem: Sabine Mialki

Suppleant: Stefanie Hansen Hartung

Suppleant: Pia Michelsen Esbensen

vedtægter

 

sønderjyllands horse park logo small

Vedtægter for Foreningen Sønderjyllands Horse Park.

( FSjHP )

 • 1 Foreningens navn:

Foreningens navn er Foreningen Sønderjyllands Horse Park  (FSjHP).

Foreningen samarbejder med Mountaintrail Danmark (MDK).

 • 2 Foreningens formål:

Formålet med Foreningen Sønderjyllands Horse Park (FSjHP) er at fremme uddannelsen af heste ejere og personer med interesse i heste, i Horsemanship og brug af Mountain trail parker. At undervise og formidle viden og færdigheder, for bedre at være i stand til at hjælpe sin hest til at kunne yde sit bedste, på en sikker og forsvarlig måde, der tilgodeser hestens behov.

At tilbyde økonomisk overkommelig Mountain Trail relaterede workshops og shows.

At opretholde og bevare god Horsemanship, samt fremme anvendelsen af Horse Parker og Mountain trail i Danmark.

Foreningen kan desuden afholde Danske Mountain Trail, 1ste Extreme Trail Europa (EETA), International  Mountain Trail Challenge Association (IMTCA) godkendte shows, eventuelt i samarbejde med andre interessegrupper i EU.

For at bevare og udføre Horse Park konceptet, skal alle undervisere i Parken godkendes af bestyrelsen.

 • 3 Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i årets 1. Kvartal.

(1. Ordinære generalforsamling, vil være i 2023)

Beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt stemmeflertal.

Stemmeret kan kun udøves personligt og ikke ved fuldmagt.

Medlemskab giver én stemme på generalforsamlingen, youth/juniorer, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Afstemning er altid skriftlig.

Der føres protokol/referat over, hvad der aftales på generalforsamlingen. Denne godkendes og  underskrives af formanden.

 • 4 Indkaldelse og afholdelse af generalforsamling

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen ved e-mail eller pr. almindelig post, såfremt et medlem ikke har en mail adresse.

Indkaldelsen skal angive generalforsamlingens dagsorden, der altid skal indeholde følgende:

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Formandens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Fastlæggelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 7. Valg af revisor
 8. Eventuelt

Forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen skal foreligge skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Vedtægtsændringer vedtages på generalforsamlingen ved skriftlig afstemning med ⅔ stemmeflertal af de fremmødte. Forslag til vedtægtsændringer skal altid være udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen, og skal være ledsaget af en begrundelse for forslaget udarbejdet af forslagsstiller.

 • 3 Foreningens adresse:

Foreningens adresse er ved den til enhver tid siddende Formand eller kasserer.

 • 4 Medlemskab:

Som medlem kan optages enhver, på minimum 6 år, der er interesseret i Mountain Trail og har modtaget undervisning af en af bestyrelsen godkendt underviser, og som vil virke til at fremme foreningens formål.

Der kan optages enkelt medlemmer og youth/junior medlemmer (minimum 6 år, under 18 år).

 1. Enkelt medlemskab er for personer der er fyldt 18 år, dette medlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen.
 2. Youth medlemskab er for personer, der den 1. Januar i indeværende år, er under 18 år. Et youth medlemskab er uden stemmeret på generalforsamlingen.

Medlemskab fornyes årligt (1/1-31/12) ved at betale kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen. 

Manglende betaling af kontingent medfører slettelse som medlem. Årskontingent skal betales senest 14. Januar. 

Medlemskab kan genoptages ved at betale kontingent.

 • 5 Eksklusion

Såfremt bestyrelsen har indstillet et medlem til eksklusion, skal bestyrelsen forelægge beslutningen om eksklusion på en ekstraordinær generalforsamlingen, hvis det indstillede medlem skriftligt stiller krav herom.

Eksklusionen har herefter virkning såfremt ⅔ af de fremmødte medlemmer stemmer for stadfæstelse af eksklusionen.

Såfremt et medlem der er indstillet til eksklusion ikke inden 14 dage, efter at have modtaget bestyrelsens skriftlige begrundede indstilling, skriftligt meddeler at eksklusionen ønskes forelagt generalforsamlingen, har eksklusionen virkning når 14 dages fristen er udløbet. I så fald skal det alene orienteres på den ordinære generalforsamling.

Eksklusionen kan forløbe over en kortere eller længere periode, alt efter hændelsesforløbet. Bestyrelsen har vetoret.

 • 6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter beslutning på en ordinær generalforsamling, eller efter bestyrelsens beslutning.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere når mindst ⅔ af medlemmerne anmoder herom. Anmodning skal være ledsaget af et skriftligt og begrundet forslag der skal behandles på generalforsamlingen.

Medlemmer indkaldes senest 21 dage efter at anmodningen er modtaget af formanden.

 • 7 Bestyrelsen

FSjHP ledes af en bestyrelse som består af:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

Et bestyrelsesmedlem

Suppleant

Denne repræsenteres af 3 forenings medlemmer, 1 repræsentant fra ejendommen, hvorpå Sønderjyllands Horse Park er bygget, minimum 1 repræsentant for undervisere.

Derudover vælges 1-2 suppleanter. 

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer over 18 år.

Hvert bestyrelsesmedlem vælges for 2 år ad gangen. Suppleanter vælges for et år af gangen. I lige år er formand og sekretær på valg. I ulige år er næstformand, kasserer og bestyrelsesmedlemmet på valg. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv deres forretningsorden. Bestyrelsens afgørelser afgøres ved simpelt stemmeflertal. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen er ansvarlige for den daglige drift og ledelse af foreningen, og kan søge fagkyndig bistand i fornødent omfang. 

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Der skal være min 1 bestyrelsesmedlem i et udvalg.

 • 8 Regnskab

Kontingent fastsættes årligt på generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling.

Det påhviler kassereren at føre regnskab over foreningens indtægter og udgifter, samt udarbejde status. 

Regnskabsåret er fra d. 1/1 til 31/12

Revisorer vælges for 2 år af gangen af generalforsamlingen.

Revisorer er ikke nødvendigvis medlemmer af foreningen, men kyndige bogholder/revisorer fra erhvervslivet.

 • 9 Tegningsregler

Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i foreningen.

 • 10 Foreningens opløsning

Til foreningens opløsning kræves en beslutning herom vedtaget på 3 efter hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst én måneds mellemrum, hvoraf den ene skal være den ordinær generalforsamling.

For at en beslutning skal være gyldig kræves at opløsningen på den første generalforsamling vedtages med mindst ¾ af de afgivende stemmer, og på de afsluttende generalforsamlinger med simpelt stemmeflertal.

Foreningens formue efter opløsningen går til Hestens Værn.

Ejer af matrikel eller kommunen kan stille krav om opløsning af foreningen pga udefrakommende krav.

 • 11 Parken

Selve Sønderjyllands Horse Park Ligger på jorden tilhørende Storegade 11, 6340 Kruså

Ejer har etableret og vedligeholdt Parken indtil sæson start 1. Marts 2023

Fremover tilfalder det FSjHP at pleje og vedligeholde parken, samt søge sponsorater til nye forhindringer. 

Der laves særskilt brugeraftale, der tilgodeser begge parter, så der overholdes de af kommunen stillede krav og godkendelser.

For at gæster kan bruge parken kræves der af sikkerhedsmæssige årsager, et come learn eller forløb ved en af Parken trænere.

 • 12 Promovering 

Sønderjyllands Horse Park ejer Facebook siderne “Sønderjyllands Horse Park” og” Extreme Trail des Nordens”, som bestyrelsen vil kunne benytte.

Dertil er også knyttet en instagramkonto, mail adresse, YouTube kanal og en hjemmeside på tysk og dansk.

Foreningen administrerer selv disse og afholder de medfølgende udgifter.